Paper Trading by 3commas market-data 1259 pairs

name price change 5m change 15m change 30m change 1h change 24h volatility 24h volatility week volume
AEUR_EUR 1.000100000 +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.01% 0.02% 13,141 $
ARS_BTC 84,361,378.000000000 +0.19% +0.08% +0.08% +0.08% +0.17% 0.81% 4.19% 1 $
ARS_USDT 1,458.000000000 0.00% -0.14% -0.14% -0.14% +0.14% 0.55% 1.59% 219,281 $
BNB_ADA 0.000772000 -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% -1.15% 1.56% 3.44% 10,189 $
BNB_AEVO 0.000886000 +0.57% +0.57% +0.57% +0.57% +2.78% 2.97% 7.87% 10,617 $
BNB_AI 0.001011000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.40% 1.10% 5.13% 1,102 $
BNB_ALT 0.000241300 -0.12% +0.08% +0.08% +0.08% +0.42% 1.24% 6.75% 6,795 $
BNB_ARKM 0.002577000 +0.16% +0.04% +0.04% +0.94% +3.00% 2.99% 6.40% 3,001 $
BNB_ATOM 0.011530000 -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% +0.09% 0.70% 3.05% 404 $
BNB_AVAX 0.048420000 -0.08% -0.06% -0.06% -0.06% -0.55% 0.56% 3.93% 202 $
BNB_AXS 0.010330000 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% +0.98% 1.47% 2.84% 318 $
BNB_BB 0.000814800 -0.02% +0.59% +0.59% +0.59% +5.67% 6.34% 8.80% 69,797 $
BNB_BCH 0.699000000 +0.14% +0.14% +0.14% +0.14% +1.45% 2.31% 4.43% 21 $
BNB_CAKE 0.003500000 -0.31% -0.31% -0.26% -0.26% -0.54% 0.74% 1.70% 255 $
BNB_CHZ 0.000124300 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.73% 0.89% 2.92% 14,646 $
BNB_CTK 0.001180000 -0.34% -0.34% -0.34% -0.34% +0.34% 2.75% 5.56% 757 $
BNB_CYBER 0.007835000 -0.51% -0.51% -0.48% -0.48% -0.48% 0.51% 3.39% 79 $
BNB_DOT 0.011470000 +0.09% +0.35% +0.35% +0.35% +0.44% 0.61% 3.67% 260 $
BNB_EGLD 0.066600000 +0.15% +0.45% +0.91% +0.45% -0.15% 1.06% 4.30% 94 $
BNB_ENA 0.000750700 +0.28% +0.19% +0.19% +0.19% +1.34% 2.06% 6.83% 14,595 $
BNB_ETC 0.040360000 +0.12% +0.07% +0.07% -0.10% +0.37% 0.50% 2.49% 49 $
BNB_ETHFI 0.003907000 -0.26% -0.26% -0.26% -0.41% +0.67% 1.69% 9.93% 60 $
BNB_FET 0.002214000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.67% 2.85% 5.63% 44,443 $
BNB_FIL 0.007750000 -0.13% -0.26% +0.91% +0.91% -0.13% 1.17% 3.55% 866 $
BNB_FTM 0.000869100 -0.02% -0.37% -0.37% -0.37% -1.17% 1.24% 5.08% 16,245 $
BNB_GALA 0.000040340 +0.02% +0.02% +0.02% +0.02% +0.30% 0.62% 3.92% 399,728 $
BNB_HBAR 0.000125700 0.00% +0.16% +0.16% +0.16% -0.32% 0.64% 2.96% 344,268 $
BNB_ICP 0.014190000 +0.57% +0.57% +0.57% +0.57% +3.50% 3.47% 4.63% 129 $
BNB_INJ 0.037390000 +0.62% +0.62% +0.62% +0.62% +1.14% 3.38% 6.54% 738 $
BNB_IO 0.004568000 +0.33% +0.33% +0.33% +0.33% -3.83% 4.44% 11.83% 4,725 $
BNB_LINK 0.024070000 +0.04% +0.04% +0.12% +0.12% +0.80% 0.80% 3.26% 90 $
BNB_LISTA 0.000992400 -0.12% -0.12% -0.12% -0.12% -1.32% 5.62% 10.03% 9,530 $
BNB_LPT 0.025590000 +0.35% +0.35% +0.35% +0.31% +0.47% 0.47% 5.38% 37 $
BNB_LTC 0.129700000 0.00% -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 1.08% 3.05% 22 $
BNB_MANTA 0.001606000 +0.06% +0.06% +0.06% -0.43% +0.44% 1.26% 5.17% 1,144 $
BNB_MASK 0.004060000 +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% 0.74% 2.68% 393 $
BNB_MATIC 0.000954000 +0.10% +0.10% +0.10% +0.10% +0.42% 0.63% 2.76% 5,233 $
BNB_NEAR 0.009665000 -0.07% -0.07% -0.07% -0.07% -0.45% 1.42% 5.35% 1,127 $
BNB_NOT 0.000028650 -0.45% +0.17% +0.17% +0.17% +1.13% 2.35% 12.64% 314,361 $
BNB_NTRN 0.000782000 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% -0.76% 0.77% 4.57% 767 $
BNB_OMNI 0.023100000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.61% 5.14% 29 $
BNB_OP 0.003158000 -0.03% -0.54% -0.54% -0.54% -1.47% 2.03% 4.66% 4,895 $
BNB_PIXEL 0.000353500 -0.25% -0.42% -0.34% +0.37% +2.05% 3.19% 6.08% 5,184 $
BNB_PORTAL 0.000712600 +0.10% +0.10% +0.10% +0.10% +1.08% 1.75% 7.50% 9,507 $
BNB_RAY 0.003419000 -0.49% -0.49% -0.49% -0.49% -0.49% 0.50% 4.22% 15 $
BNB_REZ 0.000123300 +0.74% +0.74% +0.65% +0.65% +1.73% 1.72% 7.52% 14,665 $
BNB_RUNE 0.006782000 +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% 0.34% 2.73% 3 $
BNB_SAGA 0.002612000 +2.96% +2.96% +2.96% +2.96% +9.24% 9.17% 16.30% 3,892 $
BNB_SEI 0.000582700 -0.21% -0.21% -0.21% -0.21% -0.41% 1.01% 9.16% 11,319 $
BNB_SOL 0.259900000 +0.04% -0.15% -0.15% -0.15% -0.57% 0.62% 3.55% 262 $